Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 15-01-17 09:58

 Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker (hierna te noemen: "gebruiker" of "u") de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dan verzoeken wij u om geen gebruik te maken van deze website.


1. AUTEURSRECHT
Deze website wordt beheerd door de Judo Bond Nederland (JBN), gevestigd te Nieuwegein, ingeschreven bij de KVK onder nr. 40410022.

Deze website en het ontwerp, de tekst en alle ‘content’, logo's en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht © van de JBN, waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.

2. BEPERKING VAN LICENTIE; CONDITIES
Aan u wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele PC (met PC wordt natuurlijk ook laptop en/of andere elektronische dragers bedoeld) wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het verveelvoudigen of verspreiden van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven.

Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere Internetsite/commerciële doelstelling te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat u instemt met en u houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de JBN is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht/auteursrecht van de JBN.

Indien u enige software van deze website downloadt, is de software, inclusief alle beelden of bestanden die in of uit de software voortkomen, alsmede aan de software gerelateerde gegevens (hierna gezamenlijk te noemen: "software") afhankelijk van de bepalingen zoals die gelden bij het verlenen van voornoemde beperkte licentie. De JBN en/of hun (mogelijke) respectieve leveranciers behouden alle rechten, titels, belangen en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software. Distributie, verkoop of toezending aan derden van de software, alsmede wijziging of aanpassing van de software, met inbegrip van doch niet beperkt tot vertaling, decompilatie, herproductie, demontage of afleidingen ervan is verboden.

3. UITSLUITINGEN
Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. JBN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaalde doel. Tevens garandeert JBN niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De JBN is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden.

5. SCHADELOOSSTELLING 
Hierbij stemt u er mee in de JBN schadeloos te stellen en te verdedigen bij iedere vorm van wettelijke aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten, inclusief vergoedingen voor advocaten die voortkomen uit een schending van deze gebruikersvoorwaarden door uw gebruik van de site of een andere onrechtmatige handeling jegens de JBN.  

6. LINK OP DEZE SITE 
Op deze website bevinden zich links naar ander sites op het World Wide Web. Dit is louter voor uw gemak, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of voor sites die een link naar onze website hebben. Wij ontkennen iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere sites dan de onze.

7. WIJZIGEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN 
De JBN behoudt zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met eventuele veranderingen. Het is uw verantwoordelijkheid om iedere keer dat u de website bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. De JBN behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de website te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.

8. TOEPASSELIJK RECHT
Degenen die deze website raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de locale wet en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht. Iedere eventuele onenigheid wordt behandeld door de Utrechtse rechtbank (mogelijk in hoger beroep). Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de wet en regelgeving van dit rechtsgebied en ziet u af van enig bezwaar tegen dit rechtsgebied of deze rechtbank.

9. OVERIGE BEPALINGEN
Mocht een officiële rechtbank een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten.

10. COOKIES
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.